ROD Płaszów istnieje od 1935 roku. Jest z jednym najstarszych Ogrodów Krakowa , w roku 2015 obchodzi swoje 80- lecie. O historii powstania Ogrodu Działkowego Płaszów mówi Kronika Ogrodu :

Image 2

„ W 1934 r. Zarząd Miejski mianowały tymczasowy zarząd na miasto Kraków, który miał być początkiem dla utworzenia Okręgowego Związku Ogrodów Działkowych w Krakowie. Do zarządu tego weszli: Dyr. Ogrodów Miejskich Aleksander Crauze, st. Radca Zarządu Miejskiego Stanisław Dziewoński, radca Zarządu Miejskiego Janusz Dymek, kierownik publicznej Szkoły powszechnej Nr 41 im Stefana Czarnieckiego w Krakowie prof. Stanisław Rokita, emerytowany kierownik szkoły powszechnej Franciszek Cieślik i Andrzej Orszański, którzy w 1934r. mieli nadzór nad rozwojem i pracami Ogrodów Działkowych, mając wówczas do dyspozycji 5 terenów i 260 działkowców. Tereny pod ogrody działkowe znajdowały się w różnych częściach miasta, jako to w Dębnikach, Grzegórzkach i Płaszowie. Tymczasowy zarząd postanowił na tych terenach utworzyć Towarzystwa i zwołał w tym celu walne zebranie działkowców. Dnia 21 lutego 1935r. pierwsze zebranie organizacyjne Towarzystwa Ogrodu Działkowego „Płaszów” w Krakowie, na którem uchwalono statut Towarzystwa i wybrano Zarząd. Towarzystwo liczyło podówczas 46 członków. Członkami Założycielami

Image 2

Towarzystwa byli: Prof. Stanisław Rokita, Karol Górka, Józef Maniecki, Józef Alichno, Jan Liwek, Józef Śmietana, Jan Czubała, Wiktor Kawakrowicz, Franciszek Ziemba, Adolf Kocot, Jan Pocięgiel, Jan Darowski, Feliks Glazer, Mieczysław Kordys, Józef Sękara. Zarząd Towarzystwa wybrany w dniu 21 lutego 1935 r. stanowili: Prezes: Prof. Rokita Stanisław kierownik szkoły, wiceprezes: Kordys Mieczysław, sekretarz: Czubała Jan, członkowie Zarządu: Pocięgiel Jan, Ziemba Franiszek i Kocot Adolf. Komisja Rewizyjna: Darowski Jan, Sękara Józef, Glazer Feliks i Łazarów Edward. W tym składzie przystąpił Zarząd do pracy organizacyjnej i wkrótce tego samego roku Towarzystwo liczyło 108 członków, w ten 102 członków czynnych, posiadających działki i 6 członków wspierających.

Przy energicznej współpracy wszystkich członków zarządu rozpoczęto przy pomocy finansowej Funduszu Pracy urządzanie terenów na nowych gruntach i budowanie oparkanienia oraz studni. Również przystąpiono do budowy pawilonu na terenie działek pod portem kosztem 7500 zł. Dużą pomoc finansową

Image 2

niósł Fundusz Pracy ze względu na to, iż Towarzystwo posiada 95% członków bezrobotnych. W roku tym urządzono kilka odczytów i pogadanek na temat uprawy działek, które wygłosili:

Image 2

prezes Towarzystwa prof. Rokita i instruktor Okręgowego Związku Ogrodów Działkowych Zyber. W dniu 18 sierpnia tegoż roku Zarząd Towarzystwa urządził uroczystość sypania kopca Marszałka Piłsudskiego. Dnia tegoż, a była to niedziela, tłumnie zebrali się mieszkańcy Krakowa i wszyscy działkowcy w kościele XX Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego w Płaszowie na nabożeństwo o godz. 9-tej rano. Podczas nabożeństwa działkowcy podtrzymywali urnę z ziemią z Ogrodu Działkowego „Płaszów”, umieszczoną w lektyce ubranej biało – czerwonymi kwiatami przedstawiającymi sztandar Rzeczypospolitej. Po nabożeństwie ruszono w pochodzie przy dźwiękach orkiestry przez ulice miasta na Sowiniec, gdzie złożono ziemię z urną i wzięto udział w sypaniu kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego.(…) Do wybuchu pierwszej wojny światowej przewodniczącym TOD Płaszów” był w dalszym ciągu Stanisław Rokita. W czasie okupacji hitlerowskiej powołano kierownictwo Ogrodów działkowych dla Polaków. Kierownikiem ekspozytury został wyznaczony Stanisław Rokita. W tym czasie zagospodarowano stare koryto Wisły poszerzając teren ogrodu do ilości około 100 działek. Wspomnieć należy, że w czasie okupacji hitlerowskiej został aresztowany a następnie stracony aktywista Ogrodu nauczyciel z Płaszowa Ob. Żebracki”

Image 2

W latach 45-51 Zarząd wybudował budynek administracyjny obok pawilonu przy pomocy finansowej Władz Miejskich i Związków Zawodowych. W latach następnych kolejne Zarządy prowadziły działania w kierunku rozwoju i ulepszaniu Ogrodu. Zachował się z 61 roku dokument, napisany z okazji 25-lecia działek, kiedy to ustawiono maszt i wykonano klomb. W latach 62-65 uzyskano dalszy teren pod działki poprzez zasypanie ziemia nierówności i dołów od strony Wisły, w tym okresie wkopano pierwsze słupy i zainstalowano światło elektryczne.

Image 2

Ważnym wydarzeniem było podjęcie decyzji o doprowadzeniu wody do działek, zlecono w tym celu projekt geodezyjny, który podzielił teren Ogrodu na III sektory : sektor pierwszy pomiędzy ulicą Nowohucką, ulicą Portową, ulicą Stoczniowców a Chłodnią, II i III sektor pomiędzy ulicami Nowohucką a Saską. . Po długich i mozolnych staraniach bez uzyskania pomocy finansowej 30 sierpnia 1979 roku popłynęła woda do około 300 działek. W latach 80 tych teren Ogrodu uległ zmniejszeniu : poszerzono kosztem działek ulicę Stoczniowców oraz wybudowano nowy odcinek ulicy Saskiej przez teren Ogrodu, poszerzono także ulicę Nowohucką. W roku 81 nastąpiło wydarzenie , o którym mówi Kronika : „W roku 1981 Związek zmienił nazwę na Polski Związek Działkowców , który jest organizacją samodzielną i niezależną, a jego statut został zatwierdzony Uchwałą Sejmu PRL.”

Image 2

Ogród „Płaszów” usytuowany jest na północno wschodnim krańcu Podgórza, częściowo na starym korycie Wisły. Z czasem dużym problemem dla Ogrodu stało się podtapianie niżej położonych działek. I tak w roku 1997 przy dużych opadach przyszła powódź, która zniszczyła nie tylko plony, ale zalała altany niektórym działkowiczom . Z uwagi na depresyjne położenie niektórych działek przy dużych opadach w dalszym ciągu narażone były na podtapianie. W roku 2010 w pierwszej połowie maja na wskutek opadów znaczna część ogrodu była podtopiona. 20 maja nastąpiło przerwanie wału na Wiśle i znaczna część ogrodu znalazła się pod wodą.

Image 2

Miejscami poziom wody sięgał do dachów altan. Zniszczeniu uległo wyposażenie większości działek w naszym Ogrodzie. Dzisiaj ogród całkowicie się odbudował, po powodzi nie zostało śladu. W latach 2011-2013 zrealizowano bardzo istotne zamierzenie inwestycyjne : system odwodnienia ogrodu. Inwestycja ta ogranicza podtopienia, a w przypadku powodzi złagodzi jej skutki, odprowadzenie wód opadowych następuje bowiem przez przepompownię do kolektora miejskiego.

Image 2

Obecny obszar ROD „Płaszów” to 3 sektory przecięte skrzyżowaniem ulicy Nowohuckiej, Saskiej i Portowej . Obszar ogrodu obejmuje około 20 hektarów, na których znajdują się 463 działki. Ogród prowadzony jest przez Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców.

Image 2