Image 2
ROD Płaszów istnieje od 1935 roku. Jest z jednym najstarszych Ogrodów Krakowa , usytuowany jest na północno wschodnim krańcu Podgórza, częściowo na starym korycie Wisły.

Image 2

W 1934 r. Zarząd Miejski w Krakowie mianował tymczasowy zarząd ogrodów, który miał być początkiem dla utworzenia Okręgowego Związku Ogrodów Działkowych w Krakowie. Tereny pod ogrody działkowe znajdowały się w różnych częściach miasta, jako to w Dębnikach, Grzegórzkach i Płaszowie. Tymczasowy zarząd postanowił na tych terenach utworzyć Towarzystwa i zwołał w tym celu walne zebranie działkowców.

Image 2

Dnia 21 lutego 1935r. odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne Towarzystwa Ogrodu Działkowego „Płaszów” w Krakowie, na którem uchwalono statut Towarzystwa i wybrano Zarząd. Towarzystwo liczyło podówczas 46 członków. Zarząd Towarzystwa wybrany w dniu 21 lutego 1935 r. stanowili: Prezes: Prof. Rokita Stanisław kierownik szkoły, wiceprezes: Kordys Mieczysław, sekretarz: Czubała Jan, członkowie Zarządu: Pocięgiel Jan, Ziemba Franiszek i Kocot Adolf. Komisja Rewizyjna: Darowski Jan, Sękara Józef, Glazer Feliks i Łazarów Edward.

W roku 1935 Towarzystwo liczyło 108 członków, przy pomocy finansowej Funduszu Pracy rozpoczęto urządzanie terenów na nowych gruntach i budowanie ogrodzenia oraz studni. Również przystąpiono do budowy pawilonu na terenie działek pod portem kosztem 7500 zł. Dużą pomoc finansową niósł Fundusz Pracy ze względu na to, że Towarzystwo posiadało 95% członków bezrobotnych. W dniu 18 sierpnia tegoż roku Zarząd Towarzystwa urządził uroczystość sypania kopca Marszałka Piłsudskiego. Działkowcy nieśli urnę z ziemią z Ogrodu Działkowego „Płaszów”, umieszczoną w lektyce ubranej biało – czerwonymi kwiatami przedstawiającymi sztandar Rzeczypospolitej.

Image 2

W roku 1938 w ogrodzie Płaszów działał już nowy zarząd, który prowadził ogród aż do II wojny światowej. Ogród Płaszów w tych latach był najlepszym Ogrodem województwa.

Image 2

Image 2

W czasie okupacji hitlerowskiej powołano kierownictwo Ogrodów działkowych dla Polaków. Kierownikiem ekspozytury został wyznaczony Stanisław Rokita. W tym czasie zagospodarowano stare koryto Wisły poszerzając powierzchnię ogrodu.

Image 2

W latach 45-51 Zarząd wybudował budynek administracyjny obok pawilonu przy pomocy finansowej Władz Miejskich i Związków Zawodowych. W latach następnych kolejne Zarządy prowadziły działania w kierunku rozwoju i ulepszaniu Ogrodu. Zachował się z 61 roku dokument, napisany z okazji 25-lecia działek, kiedy to ustawiono maszt i wykonano klomb. W latach 62-65 uzyskano dalszy teren pod działki poprzez zasypanie ziemia nierówności i dołów od strony Wisły. Ważnym wydarzeniem było podjęcie decyzji o doprowadzeniu wody do działek, zlecono w tym celu projekt geodezyjny, który podzielił teren Ogrodu na III sektory : sektor pierwszy pomiędzy ulicą Nowohucką, ulicą Portową, ulicą Stoczniowców a Chłodnią, II i III sektor pomiędzy ulicami Nowohucką a Saską. Po długich i mozolnych staraniach bez uzyskania pomocy finansowej 30 sierpnia 1979 roku popłynęła woda do około 300 działek. W latach 80 tych nastąpiła elektryfikacja ogrodu: wkopano pierwsze słupy i zainstalowano światło elektryczne. teren Ogrodu uległ zmniejszeniu : poszerzono kosztem działek ulicę Stoczniowców oraz wybudowano nowy odcinek ulicy Saskiej przez teren Ogrodu, poszerzono także ulicę Nowohucką. „W roku 1981 Związek zmienił nazwę na Polski związek Działkowców , który jest organizacją samodzielną i niezależną, a jego statut został zatwierdzony Uchwałą Sejmu PRL.”

Image 2

Z czasem dużym problemem dla Ogrodu stało się podtapianie niżej położonych działek. I tak w roku 1997 przy dużych opadach przyszła powódź, która zniszczyła nie tylko plony, ale zalała altany niektórym działkowiczom . Z uwagi na depresyjne położenie niektórych działek przy dużych opadach w dalszym ciągu narażone były na podtapianie. W roku 2010 w pierwszej połowie maja na wskutek opadów część ogrodu była podtopiona. 20 maja nastąpiło przerwanie wału na Wiśle i znaczna część działek znalazła się pod wodą. Miejscami poziom wody sięgał do dachów altan. Zniszczeniu uległo wyposażenie większości działek w naszym Ogrodzie.

Image 2

Dzisiaj ogród całkowicie się odbudował, po powodzi nie zostało śladu. Działkowcy nakładem ogromnej pracy uporządkowali tereny zniszczone przez żywioł, odbudowywali altany i uzupełnili zniszczone nasadzenia. Infrastruktura ogrodu została odtworzona, sieci energetyczna i wodociągowa działają prawidłowo. Dziś powódź pozostała tylko bolesnym wspomnieniem i dramatycznym zapisem na zdjęciach z tego okresu.

W latach 2012-2013 wykonano odwodnienie ogrodu- inwestycja ta ogranicza podtopienia, a w przypadku powodzi złagodzi jej skutki. Obecny jego obszar to 3 sektory przecięte skrzyżowaniem ulicy Nowohuckiej, Saskiej i Portowej . Obszar ogrodu obejmuje około 20 hektarów, na których znajdują się 467działek. Ogród prowadzony jest przez stowarzyszenie Polski Związek Działkowców . Najważniejsze inwestycje Lata 2000 do 2015

 • Likwidacja wysypiska śmieci na II sektorze
 • Kapitalny remont świetlicy i remont biura
 • Wykonanie dobudowy części socjalnej do świetlicy i jej wykończenie
 • Doprowadzenie wody do granic II sektora
 • ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy
 • Wyłożenie kostka brukową dojścia do magazynu
 • Wykonanie betonowego ogrodzenia na I sektorze od strony chłodni
 • Wykonanie parkingu z miejscem pod śmietnik na II sektorze
 • Instalacja lamp z czujnikami ruchu na I sektorze
 • Wykonanie utwardzenia nawierzchni alei Morwowej na odcinku od bramy wjazdowej do alei Fiołkowej
 • Wyłożenie kostką brukową alei głównej
 • Wykonanie ogrodzenia przy stawie III sektor
 • Oczyszczenie stawu i brzegu z odpadów i śmieci na sektorze III
 • Wyprowadzanie skrzynek prądowych na alejki
 • Wykonanie nowego ujęcia wody dla sektora III
 • Modernizacja sieci wodociągowej
 • Wyłożenie kostką brukową alei przy łące obok pawilonu
 • Remont biura wykonanie instalacji sanitarnych
 • Wykonanie odwodnienia na sektorze I
 • Modernizacja sieci energetycznej na II sektorze łącznie z wymianą kabla zasilającego pod ulicą Nowohucką
 • Wykonanie schodów z alei Krokusów z odwodnieniem
 • Wymiana ogrodzenia zewnętrznego na betonowe sektor I i III
 • Zakup wyposażenia biura ; komputera i programu do obsługi działkowców
 • Monitoring alei Morwowej
 • Instalacja indywidualnych systemów monitoringu
 • Obecne organy ROD Płaszów wybrane na zebraniu w dniu 28.03.2015 r. Skład Zarządu ; Prezes Marzena Smęder, Wiceprezes Leon Biel,2 Wiceprezes Piotr Wójcik, Skarbnik Ryszard Kotelon, sekretarz Stanisława Nowak, członkowie Zarządu Józefa Matysiak, Bolesław Markiewicz, Urszula Waciak, Zygmunt Włodarczyk.

  Komisja Rewizyjna : Przewodnicząca Maria Rynarzewska, członkowie Bogusław Ostrowski, Danuta Stachurska

  Image 2

  W naszym ogrodzie przepięknie jest o każdej porze roku: Zimą, kiedy śnieg spadnie na drzewa,

  Image 2

  Wiosną, kiedy wiatr w liściach śpiewa,

  Image 2

  Latem gdy słonko na grządkach psoci,

  Image 2

  Jesienią, gdy wszystko wokół się złoci…

  Image 2 Image 2

  Opracował ; Marzena Smęder

  Sierpień 2015